Smluvní podmínky - O společnostiAktuální nabídka kurzů

Novinky

4.12.2019 - Spolupracujeme na projektu AJAK Šumperk

Společnost ORE-institut, o.p.s. je certifikována MMR ČR na kvalitu služeb v Českém systému kvality služeb.
O společnosti > Smluvní podmínky

 1. Přihlašující organizace (právnická či fyzická osoba) akceptuje nabídky pořadatele (ORE-institutu) a závazně přihlašuje svého pracovníka(y) k účasti na vzdělávacím programu (kurz, seminář, workshop, konference) či projektu.
 2. Přihlašující organizace (právnická či fyzická osoba) akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou. Smluvní cena za účast je stanovena v Kč vč. DPH. Každá úhrada směrem k pořadateli musí mít variabilní symbol konkrétní akce. Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele, což je i datum uskutečnění zdanitelného plnění.
 3. Účastníci budou do vzdělávacího programu zařazeni dle pořadí došlých přihlášek.
 4. V případě nezařazení (dle bodu 3) bude přihlašující organizace informována e-mailem, účastnický poplatek bude vrácen na stejný účet odkud byl hrazen.
 5. V případě neúčasti přihlášeného pracovníka se účastnický poplatek nevrací, organizace má právo vyslat náhradníka.
 6. Přihlašující organizace se zavazuje k úhradě účastnického poplatku nejpozději k termínu 5 dní před konáním vzdělávacího programu. Pokud nebude úhrada provedena do 10 dnů po době splatnosti (což je termín konání semináře), bude jí účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení podle OZ § 378 a 379.
 7. V případě, že organizace zruší přihlášku pracovníka do 5 pracovních dnů před uzávěrkou přihlášek, bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 % ceny školení. Na pozdější zrušení není možné brát z provozních důvodů zřetel a objednateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek nebo vyslat náhradníka.
 8. Změna termínu školení, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.
 9. Přijetí přihlášky pořadatel (ORE-institut, o.p.s.) nepotvrzuje. Přihlašující organizace bude vyrozuměna vždy, jestliže přihlášení pracovníci nebudou zařazeni z důvodů naplnění kapacity vzdělávacího programu.
 10. Pořadatel ORE-institut, o.p.s., garantuje kvalitu svých produktů, nemůže však nést zodpovědnost za nedostatky třetích stran (služby dodavatelů), které využívá při realizaci vzdělávacích programů.
 11. Pořadatel ORE-institut, o.p.s. nebere zodpovědnost za zranění, škody a ztráty vzniklé účastí na jeho programech.
  Odpovědnost z titulu vyslání na služební cestu nese přihlašující organizace.
 12. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
© 2016 ORE - institut | ...paradigma stylem | Všechna práva vyhrazena
webdesign Studio Virtualis